ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجراشده‌ی مراکز متوسطه تیزهوشان در شیراز از دیدگاه دبیران با استفاده از الگوی cipp

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

مقاله‌ی حاضر با هدف کلی ارزشیابی برنامه‌ی درسی تیزهوشان با تأکید بر مدل cipp انجام شده است. اطلاعات این پژوهش به صورت توصیفی می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از دبیران مراکز تیزهوشان بود که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی نمونه‌گیری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ی ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجراشده‌ی محقق‌ساخته بر اساس الگوی cipp بود که روایی محتوایی آن بر اساس قضاوت و تأیید متخصصان و مشورت با اساتید دانشگاه احراز گردید و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی آزمون t و تحلیل واریانس انجام شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که: 1- برنامه‌ی درسی اجراشده با هدف‌های آموزشی متناسب نیست. 2- مطلوبیت درونداد، برونداد برنامه‌ی درسی تیزهوشان در سطح قابل‌قبول ارزیابی شده‌اند، اما در سطح بهینه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها