شناسایی دیدگاه متخصصان برنامه‌ی درسی درباره‌ی چالش‌های نوآوری در برنامه‌ی درسی آموزش عالی با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه درسی دانشگاه علامه

چکیده

روند رو به رشد جوامع بشری باعث شده است تا حوزه‌ی آموزش عالی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کند. برای اینکه این تغییرات هم‌راستا با نیازهای روزافزون جوامع باشد، شایسته است تا این تغییرات مبتنی بر نوآوری و خلاقیت باشد. در این پژوهش تلاش گردید تا ذهنیت متخصصان برنامه‌ی درسی با توجه به تجربیات مختلف آن‌ها درباره‌ی چالش‌های نوآوری‌های برنامه‌ی درسی در نظام آموزش عالی مورد شناسایی قرار گیرد. برای این منظور از روش کیو استفاده شد. داده‌های پژوهش از 16 متخصص جمع‌آوری و بر اساس روش کیو مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که متخصصان برنامه‌ی درسی با دو نگرش کاملاً متفاوت یعنی نگرش کلان و نگرش خرد به چالش‌های نوآوری‌های برنامه‌ی درسی نگاه می‌کنند. متخصصان دارای نگرش کلان بر این باورند که عمده چالش‌های پیش روی نوآوری‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی ناشی از متغیرها و عوامل محیطی، زیرساختی و اجرایی نظام آموزش عالی است و ارتباط زیادی با ذینفعان و ماهیت برنامه‌ی درسی ندارد. اما متخصصان برنامه‌ی درسی با نگاه خرد بر این باورند که عمده چالش‌های پیش روی نوآوری‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی به دلیل عوامل فردی، فنی و تخصصی مربوط به رشته و ذینفعان و کاربران برنامه‌ی درسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها