تحلیل کیفی تجارب دانشجویان و اعضای هیأت علمی از مفهوم «سخت‌گیری علمی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی درک و تجربه دانشجویان و اعضای هیأت علمی از مفهوم سخت‌گیری علمی، شناسایی مقولات توصیف و کشف روابط بین آن‌ها انجام شد. رویکرد پژوهش، تفسیری بود که با روش کیفی پدیدارنگاری به اجرا درآمد. مشارکت‌کنندگان بالقوه تحقیق، اعضای هیأت علمی تمام‌وقت و دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1395 بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند، ملاک‌محور و گلوله برفی بود. با رعایت حداکثر تنوع و تا اشباع نظری داده‌ها با 51 نفر (20 نفر دانشجو و 31 عضو هیأت علمی) مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند ادامه داشت. داده‌ها پس از پیاده‌سازی به شکل استقرایی و با شیوه‌ی کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش، پنج گونه‌ی متفاوت که در آن دانشجویان و استادان سخت‌گیری علمی را درک و تجربه کرده بودند نشان داد. مقولات توصیف مربوط به سخت‌گیری علمی تحت عناوین تحقق انتظارات نظام دانشگاهی، شنا کردن خلاف جریان آب، حفظ فاصله اجتماعی مناسب، فراهم‌سازی فضای یادگیری فعال و به‌عنوان مفهومی سیال دسته‌بندی شدند. در کل دانشجویان و استادان سخت‌گیری علمی را به صورت مجموعه‌ای از میزان تکالیف، دستیابی به استانداردها، دشواری، جذابیت و ارتباط با اهداف آتی گزارش کرده بودند.

کلیدواژه‌ها