اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه‌ی دوره اول بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول شهرستان سنندج در استان کردستان بود. 30 نفر از دانش‌آموزان دارای مسؤولیت‌پذیری پایین به شیوه‌ی نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه‌ی مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان (کردلو، 1389) بود. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 6 جلسه، تحت آموزش مهارت حل مسأله قرار گرفتند، گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از آموزش مهارت حل مسأله، مسؤولیت‌پذیری آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. علاوه بر این مؤلفه، احساس تعلق نیز در گروه آزمایش پس از مداخله افزایش یافت. درنتیجه به نظر می‌رسد آموزش مهارت حل مسأله، راهبردی کارآمد و سودمند جهت افزایش مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان است؛ به صورتی که فرد را قادر می‌سازد تا با در نظر گرفتن راهکارهای متفاوت و مؤثر، توانایی انتخابی مناسب و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها