ارزیابی شایستگی‌های اعضای هیأت علمی فنی و مهندسی جهت تحقق رسالت دانشگاهی در افق 1404: جایگاه شایستگی تدریس از منظر دانشجویان دکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه، تلاش شده است تا از منظر دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های فنی و مهندسی، شایستگی‌های مورد انتظار اعضای هیأت علمی برای یک دهه‌ی آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دکتری در رشته‌های فنی و مهندسی در دانشگاه شیراز بودند. نمونه‌ای با حجم 66 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی انتخاب گردید. ابزار این پژوهش، پرسشنامه‌ی پژوهشگرساخته شایستگی‌های اعضای هیأت علمی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با فعالیت‌های تدریس، پژوهش و آموزش اعضای هیأت علمی در یک دهه‌ی آینده اهمیت دارد، وفور اطلاعات در دسترس و فناوری‌های نو است. از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی دکتری مهم‌ترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهه‌ی آینده، شایستگی پژوهش می‌باشد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد بین ادراک دانشجویان دکتری از وضعیت موجود و مطلوب شایستگی‌های تدریس، پژوهش، مشاوره، ارائه خدمت و همکاری با اعضای هیأت علمی تفاوت معنادار وجود دارد و بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد مختلف شایستگی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی دکتری، متعلق به شایستگی همکاری اعضای هیأت علمی با همکاران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها