طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره‌ی متوسطه‌ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

3 دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده علوم‌ تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود که در دو مرحله­ی کیفی و کمّی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه­ی موردی کیفی و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گردید. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، خبرگان و جامعه­ی آماری در بخش کمّی دبیران آمادگی دفاعی شیراز بود. با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی و اشباع نظری، با آگاهی‌دهندگان مصاحبه به‌عمل آمد. چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل در عناصر اهداف، محتوا، نقش مربی، نقش متربی، روش‌های آموزش، ارزشیابی، مواد آموزشی، مکان و زمان آموزش ارائه و مشخص گردید که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها