ارزشیابی از فرآیند یاددهی- یادگیری، سازماندهی، تحقق اهداف و محتوای برنامه درسی دوره ی پیش دبستانی کم توان ذهنی: مدل هاموند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از برنامه درسی دوره پیش­دبستانی دانش­آموزان کم­توان ذهنی صورت گرفت. روش تحقیق ارزشیابانه و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معلمان و اولیای دانش‌آموزان مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی و مشاهده‌گران از این مراکز بودند. روش نمونه‌گیری برای مدیران و معلمان به صورت سرشماری و برای اولیای دانش‌آموزان، خوشه‌ای چندمرحله‌ای و مشاهده‌گر برای هر مرکز دو نفر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (t تک متغیره) استفاده گردید. برای گردآوری داده­ها از ابزارهای پرسش­نامه، چک­لیست، سؤالات بازپاسخ و نمرات دانش­آموزان استفاده ­شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت سازماندهی منابع انسانی از نظر مدیران، معلمان و مشاهده­گران و اولیا نامطلوب می­باشد. کیفیت محتوای برنامه درسی دانش­آموزان از نظر تمام گروه‌ها مطلوب می­باشد. کیفیت فرآیند تدریس به صورت تئوری از نظر مدیران و معلمان مطلوب و از نظر اولیا نامطلوب می­باشد. کیفیت فرآیند تدریس در بخش عملی از نظر تمامی گروه­های شرکت کننده مطلوب می­باشد. کیفیت تحقق اهداف حیطه رشد اجتماعی- هیجانی از نظر مدیران و معلمان مطلوب و ارزیابی دفترچه­های ارزشیابی نسبتاً مطلوب و از نظر اولیا نامطلوب می­باشد و در نهایت کیفیت تحقق اهداف حیطه زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی از نظر مدیران و اولیا نامطلوب، از نظر معلمان مطلوب، و ارزیابی دفترچه­های ارزشیابی نوآموزان نسبتاً مطلوب می­باشد. در قسمت بحث و نتیجه‌گیری به تبیین نتایج و ارائه پیشنهاداتی، پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها