مطالعه ی تطبیقی سبک های تفکر دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسؤول)

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز، مشاور آموزش و پرورش فارس

چکیده

برخی از پژوهش­ها نشان داده است که سبک­های تفکر و یا سبک­های یادگیری بیش از هوش تبیین کننده کیفیت و میزان یادگیری دانشجویان است. سبک تفکر و یا اصطلاحات همپوش آن مانند سبک شناختی تفکر و سبک یادگیری به برتری­های فرد در یادگیری اشاره دارد. با توجه به این که شناسایی روش­های ترجیحی فراگیران، نقش مهمی در برنامه ریزی درسی و آموزشی رشته­های دانشگاهی دارد، هدف این پژوهش مقایسه سبک­های تفکر دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت آنان بوده است. بدین منظور 350 دانشجوی رشته­های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی (188 پسر و 162 دختر) دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسش­نامه سبک تفکر (گراشا و ریچمن،1996) پاسخ دادند. پایایی ابزار پژوهش به وسیله­ی آلفای کرونباخ و روایی آن به وسیله­ی تحلیل عامل تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که دانشجویان علوم پایه در مقایسه با دانشجویان علوم انسانی و مهندسی بیشتر از سبک­های تفکر مسؤولیت­پذیر و همکاری­خواه استفاده می­کنند. همچنین یافته­ها روشن ساخت که پسران دانشجو در مقایسه با دختران بیشتر از سبک­های تفکر مستقل و اجتناب کننده استفاده می­کنند.

کلیدواژه‌ها