تهیه و ساخت آزمون اختلال بیان نوشتاری برای دانش‏آموزان دوره ی ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ساخت آزمون اختلال نوشتاری برای دانش‏آموزان کلاس‏های سوم و چهارم و پنجم و ششم ابتدایی بود. بدین منظور آزمون اختلال بیان نوشتاری در دو مرحله مقدماتی و اصلی طراحی و اجرا گردید. نمونه شامل 2403 دانش‏آموز (1203 پسر و 1200 دختر) در کلاس‏های سوم و چهارم و پنجم و ششم و از چهار ناحیه شیراز به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای تصادفی انتخاب شدند. مشخصات روان‏سنجی آزمون برای پایایی از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای بررسی روائی از تحلیل کلاسیک گویه‏ها استفاده شد. و روایی محتوایی نیز با توجه به دیدگاه صاحبنظران احراز شد.
روایی ملاکی از همبستگی نمره آزمون با معدل دانش‏آموزان و روایی سازه از قدرت تمایزگذاری کلاسی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که آزمون مورد نظر از پایایی مناسب و با ضریب 93% و روایی محتوای و سازه مناسبی برخوردار است و می‏تواند به عنوان ابزار مناسبی در زمینه اختلال بیان نوشتاری در کلاس‏های یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها