رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان. مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و معلم آموزش و پرورش

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤول).

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

4 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی فن آوری اطلاعات دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی و پیشنهاد برنامه درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران بود. رویکرد پژوهش، کیفی و روش انجام پژوهش، تحلیل محتوای اسنادی و مصاحبه بود. جامعه آماری، صاحب­نظران و استادان حوزه تکنولوژی آموزشی ایران بود که با 15 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته انجام گرفت که روایی محتوایی آن مورد تأیید چند صاحب­نظر در حوزه قرارگرفت. در نهایت بعد از اتمام مصاحبه­ها، نتایج با استفاده از روش مقوله­بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه رویکر در ارتباط با تکنولوژی آموزشی وجود دارد. رویکرد ارنشتاین بر مبانی نظری برنامه درسی تکنولوژی آموزشی و رویکرد مک دونالد و گیبونس بر ماهیت کاربردی بودن آن تاکید داشت. رویکرد فینبرگ نیز بین این دو قرار می­گیرد. برنامه درسی پیشنهادی نیز مبانی نظری و جنبه­های کاربردی برنامه درسی تکنولوژی آموزشی را مهم می­داند و آن­ها را در هدف، محتوا و سرفصل­ها، راهبردهای یاددهی- یادگیری و روش­های ارزشیابی لحاظ می­کند.

کلیدواژه‌ها