کاربست مؤلفه‌های کاربردی، ملی، جهانی، نظری و ساخت برنامه‌درسی در برنامه‌های درسی علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های کاربردی، ملی، جهانی، نظری و ساخت برنامه‌درسی در برنامه‌های درسی علوم انسانی است. بر این اساس با استفاده از یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته که پایایی آن 92/0 برآورد گردید، نظرات 100 نفر از اعضای هیات علمی مربوط به گروه‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد میزان توجه به هر یک از این مؤلفه‌ها در برنامه‌های درسی موجود علوم انسانی سنجیده شد. نتایج نشان دادند که از نظر اعضای هیات علمی، میزان توجه به همه مؤلفه‌ها کمتر از حد میانگین است. در این بین بیشترین توجه به مؤلفه نظری و تخصصی و کمترین توجه به مؤلفه جهانی و بین‌المللی و با اختلاف کمی مؤلفه کاربردی و عملی است. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که در طرح‌های بازنگری برنامه‌های ‌درسی علوم انسانی در دانشگاه‌ها، توجه بیشتری به مؤلفه‌های جهانی و بین‌المللی و کاربردی و عملی شود، جایگاه عنصر کارآفرینی در برنامه‌های درسی بازشناسی گردد، برنامه‌ریزان درسی با شناسایی ظرفیت‌های بومی کشور، مؤلفه‌های بومی را هم در محتوا و هم در شکل ارائه برنامه‌های درسی علوم انسانی مورد استفاده قرار دهند، در بازنگری‌های آتی این برنامه‌ها به فلسفه و تاریخ علوم مختلف توجه ویژه‌ای گردد و برنامه‌ریزان درسی ضمن توجه به خواست دانشحویان و همچنین نهادهای بیرونی، تا حد امکان برنامه‌های درسی را به شکل مشارکتی طراحی و تولید نمایند.

کلیدواژه‌ها