بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ سمنان بود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه سمنان و نمونه پژوهش 200 نفر از دانشجویان (148 نفر کارشناسی ارشد، 52 نفر دکترا) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس‌های سنجش ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی و ارزیابی کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری بود. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آنها از روایی محتوایی استفاده شد. داده‌ها با مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، ادراک اجتماعی ـ فرهنگی و تأکید بر یادگیری مادام‌العمر بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. بین ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی (ادراک فردی، ادارک اقتصادی، ادارک اجتماعی ـ فرهنگی) با ابعاد ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری (فناوری اطلاعات و ارتباطات، عناصر آموزشی، تبادل استاد و دانشجو، سرمایه‌گذاری، تأکید بر یادگیری مادام‌العمر، تنوع رشته و مدارک، برنامه و پروژه) در بیشتر موارد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری می‌باشد. ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی به طور مستقیم ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها