بررسی تجربه‌ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد دانشگاه تبریز

چکیده

 هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه­ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش
بود. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی – توصیفی بود. جامعه آماری شامل
استادان دانشگاه تبریز از دانشکده­های مختلف با گرایش­های مختلف تحصیلی بودکه
حداقل پنج سال سابقه­ی تدریس داشتند. بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند مصاحبه­های
نیمه سازمان یافته و عمیق با 16 نفر از استادان دانشگاه در به کارگیری رویکرد
معماری دانش در فرآیند تدریس صورت گرفت. جهت دستیابی به روایی سؤالات مصاحبه از
نظرات استادان راهنما و مشاور استفاده شد و برای حصول اطمینان از پایایی داده­های
پژوهش از روش مطالعه­ی مکرر، مقایسه­ی مستمر داده­ها، خلاصه­سازی و دسته­بندی
اطلاعات بدون اینکه داده­ها آسیبی ببینند، استفاده شد. داده­های به دست آمده از
این مصاحبه­ها با استفاده از روش پیشنهادی کلایزی مورد
تحلیل قرار گرفت. سه مضمون اصلی از یافته­ها استخراج شد که عبارتند از: (الف)
فرآیند آزادی، (ب) تکالیف تعاملی و (ج) و وسایل آموزشی می­باشد امّا با این حال
بیشتر استادان تمایل و گرایش عمده به سمت و سوی رفتار­گرایی و تا حدودی شناخت­گرایی
داشتند.

کلیدواژه‌ها