ارزیابی اخلاق حرفه‌ای استادان دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دلالت‌های تربیتی آن در برنامه‌ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشکده ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر، در راستای بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند­های یاددهی-یادگیری به عنوان یکی از عناصر برنامه‌ی درسی، به بررسی اخلاق حرفه­ای استادان دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، مقایسه نظرات دانشجویان دو جنس در مورد ابعاد اخلاق حرفه­ای استادان و مقایسه­ی ابعاد اخلاق حرفه­ای استادان دانشکده­های علوم انسانی و علوم پایه از دیدگاه دانشجویان پرداخته است. به این منظور، 216 نفر از استادان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای (لایه‌ای) انتخاب شدند و 875 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد پرسش‌نامه محقق ساخته­ی اخلاق حرفه­ای استادان، که دارای 5 بعد (آموزش، پژوهش، منش، روابط انسانی، و سازمانی) بود را برای استادان مورد نظر تکمیل نمودند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و تنصیف و روایی آن با استفاده از روش روایی صوری و محاسبه­ی همبستگی هر گویه با نمره­ی بعد مربوط به آن سنجیده شد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه­های مکرر و آزمون تی گروه­های مستقل همراه با تصحیح بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 1) بین همه ابعاد اخلاق حرفه­ای استادان به جز ابعاد روابط انسانی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 2) بین نظر دانشجویان پسر و دختر و نیز بین نظر دانشجویان دانشکده­های علوم انسانی و علوم پایه در مورد ابعاد پنج­گانه اخلاق حرفه­ای استادان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
 1. اخوان تفتی، مهناز و حاجی موسایی، فاطمه. (1386). بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه­های تهران نسبت به ملاک­های ارزشیابی عمل‌کرد استادان. فصل نامه­ی اندیشه­های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س)،3(2و1).
 2. انجمن کتابداری قم. (1386). اخلاق حرفه­ای کتابداران و اطلاع رسانان. تهران: انشارات کتابدار.
 3. حقیقت، شهربانو. (1387). بررسی تحلیلی چهار روی‌کرد اخلاقی معاصر، تربیت منش، تبیین ارزش‌ها، شناخت رشدی اسلام و ارائه الگوی نمونه برای تربیت اخلاقی در دوره دبستان.
  پایان­نامه دکتری، دانشگاه شیراز.
 4. خزاعی، زهرا. (1386). اخلاق کاربردی: ماهیت، روش­ها، چالش­ها. فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی، 9(1).
 5. داربی، جنی.(1390). اثرات جایگاه انتخابی یا مورد نیاز دوره­ها بر روی ارزشیابی دانش‌آموزان، ترجمه­ی مهدی محمدی و جعفر ترک­زاده، فصلنامه پژوهش­های برنامه درسی، 1.
 6. روستا، احمد. (1385). اخلاق حرفه­ای، ویژگی­های حرفه­ای­ها. نشریه انجمن صنفی شرکت­های تبلیغات، 2(2).
 7. شاملی، عباسعلی و ملکی، حسن و کاظمی، حمید­رضا. (1390). برنامه­ی درسی ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی. فصل­نامه­ی اسلام و پژوهش­های تربیتی، 3(2).
 8. شریفیان، فریدون. نصر، احمدرضا و عابدی، لطفعلی.(1384). تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در مؤسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان. فصلنامه­ی پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 38 و 37.
 9. علاقه بند، علی. (1384). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
10. عندلیب، بهاره و احمدی، غلامرضا. (1386). میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از نظر دانشجویان در سال تحصیلی 86- 1385. نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 15.
 1. غفوری نژاد، محمد. (1383). از حکمت عملی تا اخلاق حرفه‌ای. ماه‌نامه آیینه پژوهش، 87.
12. فراستخواه، مقصود. (1385). اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و ساز و کارهای اخلاقیات حرفه­ای علمی در تضمین کیفیت آموزش عالی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،1(27-13).
 1. فرامرز قراملکی، احد. (1382). اخلاق حرفه­ای. تهران: انتشارات احد فرامرز قراملکی.
 2. فرامرز قراملکی، احد. (1385). سازمان­های اخلاقی در کسب و کار. قم: نشر مجنون.
15. فرامرز قراملکی، احد. (1387). درآمدی بر اخلاق حرفه­ای. تهران: مؤسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی. انتشارات سرآمد.
16. فرامرز قراملکی، احد و همکاران، (1386). اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
17. کد، جوزف. (1386). کاربرد هفت اصل برای عمل‌کرد خوب تدریس در دانشگاه تکنولوژی میشیگان آمریکا. ترجمه­ی بهاره عندلیب و غلامرضا احمدی.
 1. مطهری، مرتضی. (1385). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
19. میرشاه جعفری، ابراهیم و کلباسی، افسانه. (1388). دیدگاه برنامه­ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش. فصل­نامه­ی معرفت اخلاقی، 1(1).
20. هنیه، پیتر. مادوکس، نیک. (1390). ادراک دانش­آموزان از فرآیند دوره­های ارزشیابی استادان، ترجمه­ی مهدی محمدی و جعفر ترک­زاده، فصل‌نامه پژوهش­های برنامه درسی، 1(1).
21. یقین لو، مهرانگیز. جواهر دشتی، فرانک و خلیلی عراقی، مریم. (1384). اصول اخلاق
حرفه­ای از تدوین تا عمل
. بر گرفته از سایت .http://www.bashgah.net
ب: انگلیسی
 1. Fernandez, J. & Matio, A. (1997). Student & faculty gender in rating of university teaching quality. Journal of Research. 37 )11-12( :997-1003.
 2. Jasca, J. A. & Prichard, M. S. (1994). Communication Ethics: Methods of Analysis. Belmont, CA: Wadsworth 244.
 3. Johannesen, R. L & Valde, K.S & Whedbee, K, E. (2002). Ethics in Human Communication. Prospect Heighs, IL: Waveland Press, 329.
 4. Lisman, C. D. (1996). The Curricular Integration of Ethics, Westport, CT: Praeger, 192
 5. Murray, H., Gillese, E., Lennon, M., Mercer, P., & Robinson, R. (1996). Ethical Principles in University, Teaching. STLHE/SAPES.
 6. Rafael, A. & Canizal, E. (2001). The moral profession. A Study of Moral Development and Professional Ethics of Faculty, ph.D. Theses. The University of Texas at Austin.
 7. Schulte, L. E., Brown, R. D., & Wise, S. L. (1991). The Development and Validation of the Ethical Climate Index for Graduate and professional School Programs. Research in Higher Education, 32, 479-498.
 
 
 1. Tang, T. L. (1997). Teaching Evaluation in a Public Institution of Higher Education: Factors Related to the Overall Teaching Effectiveness. http.//www.findarticles.com