دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-226 
2. آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

صفحه 31-46

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مجید شعبانی فرد