آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش آسیب­شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده‌های فنی و حرفه­ای تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران تشکیل می­داد که تعداد آن برابر آمار به‌دست‌آمده 17437 دانشجو بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و بر اساس نمونه­گیری طبقه­­ای تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس نظام جامع یاددهی - یادگیری استفاده‌شده است. مقیاس مذکور بر اساس طیف 5 درجه­ای لیکرت طراحی‌شده است که مشتمل بر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی بوده که نظام جامع یاددهی- یادگیری را در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای تهران موردبررسی قرار می­داد بعد مفهومی شامل مؤلفه‌های «موضوع و محتوای یاددهی- یادگیری، چیستی یاددهی- یادگیری، چگونگی یاددهی- یادگیری و اصول یاددهی- یادگیری»، بعد ساختاری شامل مؤلفه‌های «جهت‌گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی- یادگیری و فرهنگ یاددهی- یادگیری» و بعد عملکردی شامل مؤلفه‌های «اجرای فرایند یاددهی- یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی- یادگیری» می‌باشد. بررسی نرمال بودن داده­ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t تک متغیره و به کمک نرم‌افزار SPSS انجام‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل سؤال­ها نشان داد در بعد مفهومی مؤلفه­های چگونگی یاددهی- یادگیری و اصول یاددهی- یادگیری، در بعد ساختاری مؤلفه­های جهت‌گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی- یادگیری و فرهنگ یاددهی- یادگیری و در بعد عملکردی مؤلفه­های اجرای فرایند یاددهی- یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی- یادگیری از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و تنها در بعد مفهومی مؤلفه­های «موضوع و محتوای یاددهی- یادگیری و چیستی یاددهی- یادگیری» از وضعیت مناسب برخوردار بودند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی نظام یاددهی –یادگیری جاری  در دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران نقص و آسیب وجود دارد.

کلیدواژه‌ها