بررسی اثربخشی کتاب های راهنمای تدریس علوم و ریاضی پایه ی ششم ابتدایی بر مبنای عناصر هشتگانه برنامه درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد آموزش ابتدائی دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کتاب­های راهنمای تدریس علوم و ریاضی پایة ششم ابتدایی بر اساس عناصر هشتگانه برنامه درسی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری شامل کلیة کارشناسان و معلمان پایة ششم ابتدایی مدارس دولتی آموزش و پرورش ناحیه دو شهر ارومیه بوده که از میان آنها نمونه‌ای به حجم 135 نفر معلم و 38 نفر کارشناس به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها به دو شیوة توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و ...) و استنباطی (تی تست گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر) تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان و کارشناسان، کتاب‌های راهنمای تدریس ریاضی و علوم با توجه به عناصر هشتگانة برنامة درسی از اثربخشی یکسانی برخوردار نیستند. همچنین، عناصر هشتگانه برنامه درسی اثربخشی یکسان نداشته و چهار عنصر (هدف ، محتوای آموزشی، شیوه تدریس و روش ارزشیابی)، در اولویت‌های اول تا چهارم قرار گرفته و عناصر، «مواد و منابع آموزشی» و «فضا وامکانات آموزشی» اولویت‌های هفتم و هشتم را به خود اختصاص داده‌اند. تفاوت موجود بین دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص میزان اثربخشی کل کتاب راهنمای تدریس ریاضی در سطح (05/0 P≤) معنی‌دار، اما اثربخشی کلی کتاب راهنمای تدریس علوم غیر معنی‌دار است.  

کلیدواژه‌ها