تاثیر فضای شاد و خنثی کلاس درس بر نگرش دانش آموزان به برنامه درسی آموزش ریاضیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دکترای تخصصی رشته مطالعات برنامه درسی، دانشکده علـوم تربیتـی و روان شناسـی، دانشـگاه شهید مـدنی آذربایجان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر فضای شاد و خنثی کلاس درس بر نگرش دانش‌آموزان به برنامه درسی آموزش ریاضی بود. روش این تحقیق شبه- آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر دوم متوسطه رشته ریاضی و فیزیک در شهر ارومیه بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند دو کلاس هر یک به تعداد 20 نفر و از دو مدرسه غیرانتفاعی انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه نگرش به درس ریاضی ایکن استفاده شد. این پرسش‌نامه داری 24 گویة چهارگزینه‌ای با طیف لیکرت بود. در این راستا ابتدا قبل از اعمال هرگونه تغییر در بافت کلاس درس، پرسش‌نامة نگرش نسبت به ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل توزیع شد. سپس در کلاس گروه آزمایش، تغییراتی با هدف شادسازی فضای آموزشی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش به ریاضی دانش‌آموزان گروه آزمایش مثبت‌تر از گروه گواه است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اتای به‌دست‌آمده می‌توان اذعان کرد که 86 درصد این تغییر نگرش، مربوط به اثر متغیر مستقل است. در ادامة تحلیل‌ها مشخص شد که متغیر مستقل یا همان شادسازی فضای کلاس درس توانسته است در همة متغیرهای نگرش به برنامه درسی آموزش ریاضی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها