میزان هم خوانی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی با برنامه درسی کنجکاو محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، برنامه ریزی درسی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهراء

چکیده

کنجکاوی یک حالت افزایش یافتة علاقه است که منجر به اکتشاف می‌شود. امروزه پرورش کنجکاوی در یادگیرندگان چالشی است که متخصصان تعلیم و تربیت با آن رو به رو هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف «بررسی میزان هم‌خوانی برنامة درسی رسمی پایة ششم ابتدایی با برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان و دانش آموزان» انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. بدین معنا که پس از تدوین پرسشنامة محقق ساخته به منظور بررسی میزان هم‌خوانی برنامه درسی رسمی با برنامة درسی کنجکاومحور، این پرسشنامه در بین 26 نفر از معلمان و 242 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم ابتدایی اجرا شد. معلمان به روش سرشماری و دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش میزان هم‌خوانی برنامة درسی کنجکاو محور با برنامة درسی رسمی از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان به لحاظ مطلوبیت بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شد. لذا می‌توان گفت که هدف برنامة درسی رسمی پایة ششم ابتدایی، افزایش حس کنجکاوی دانش‌آموزان است. نتایج نشان می‌دهد که نظام آموزشی جدید تا حدی توانسته است نقصان نظام آموزشی قبلی که در دورة دبیرستان در حال اجراست را برطرف نماید و حس کنجکاوی را تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها