پژوهش‌های برنامه درسی (JCR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله