ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مطالعة حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام گرفت. برای این منظور از مقیاس طراحی شده توسط محققین که هفت عنصرِ هدف، محتوا، رسانه، طراحی، سازماندهی مواد یادگیری، راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابیِ برنامة درسی آموزش الکترونیکی را می سنجید استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش متشکل از 702 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشکدة علوم حدیث شهرری بودند. یافته‌های حاصلاز اجرای آزمون t تک نمونه‌ای بر داده‌های پژوهش نشان داد که دانشگاه‌های مورد مطالعه از نظر کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی وضعیتی بالاتر از حد متوسط دارند. به علاوه، یافته‌ها حاکی از آن بود که بعد «پداگوژیک» پس از بعد «طراحی محیط ارائه»، بهترین وضعیت را در بین ابعاد تشکیل‌دهندة آموزش الکترونیکی در سطح آموزش عالی ایران داراست، هرچند این برتری بیانگر وضعیت مطلوب برای ابعاد یاد شده در نظام آموزش الکترونیکی کشور ما نیست.

کلیدواژه‌ها