تعداد مقالات: 134
76. مطالعه ی تطبیقی سبک های تفکر دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

فرهاد خرمایی؛ فاطمه آزادی ده بیدی


80. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


81. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی


82. نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-167

محمودرضا نوشادی؛ بابک شمشیری؛ حبیب احمدی


84. ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت¬های استادان، برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-181

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ هادی رحمانی؛ هاجر معینی شهرکی


85. مقایسه‌ی میزان هم خوانی طرح ارزشیابی توصیفی قصد شده با اجرا شده در مدارس ناحیه یک شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-140

افسانه بوستانی؛ حجت اله فانی؛ احمدرضا اوجی نژاد


88. مقایسه ی یادگیری خودنظم بخش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-116

فرزانه واصفیان؛ سیمین نقش


89. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-161

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


92. هویت شرح‌حال‌نویسی در برنامه‌ درسی ملی – مطالعه‌ی ترکیبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-143

محمدرضا یوسف زاده؛ صدیقه کاظم پور


94. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد


95. طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-171

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره


96. بررسی وضعیت موجود چهار عنصر برنامه درسی زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و فاصله آن تا وضعیت مطلوب از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 140-166

سمیه محمدزاده؛ محمدجواد لیاقتدار؛ احمد عابدی؛ احمد معین‌زاده


97. بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه‌ی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 169-202

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ رقیه پاشایی


98. تأثیر یادگیری موقعیتی تلفیقی بر انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-200

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمد حسین کاوه


99. ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی – یادگیری در دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-31

محمد جاودانی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ جعفر ترکزاده؛ محبوبه فولاد چنگ