تعداد مقالات: 146
77. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

10.22099/jcr.2019.5121

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


79. ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-138

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


80. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

10.22099/jcr.2012.252

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی


81. هدف‌های درس تاریخ بر اساس رویکردی اسلامی در فلسفه‌ی برنامه‌ی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-138

10.22099/jcr.2012.245

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه


82. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

10.22099/jcr.2019.5217

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی


84. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

10.22099/jcr.2012.1944

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی


85. تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22099/jcr.2015.3622

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ رقیه شعبانی


89. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

10.22099/jcr.2018.4951

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد


90. هویت شرح‌حال‌نویسی در برنامه‌ درسی ملی – مطالعه‌ی ترکیبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-143

10.22099/jcr.2017.4205

محمدرضا یوسف زاده؛ صدیقه کاظم پور


92. مقایسه‌ی میزان هم خوانی طرح ارزشیابی توصیفی قصد شده با اجرا شده در مدارس ناحیه یک شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-140

10.22099/jcr.2013.1951

افسانه بوستانی؛ حجت اله فانی؛ احمدرضا اوجی نژاد


96. نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-167

10.22099/jcr.2012.246

محمودرضا نوشادی؛ بابک شمشیری؛ حبیب احمدی


97. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های MOOC: سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-162

10.22099/jcr.2019.5234

میثم غلام پور؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ هادی پورشافعی


100. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-161

10.22099/jcr.2015.3623

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی