مقایسه ی یادگیری خودنظم بخش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحداردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

2 دانشجو دکترا برنامه ریزی آموزش ازدور، تهران ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی راهبردهای خودنظم بخش و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان مدارس سنتی و هوشمند و مقایسه رابطه‌این دو متغیر در دانش‌آموزان دو مدرسه است. به‌این منظور 400 دانش آموز ابتدایی شهر اصفهان به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم از نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسش نامه‌ای متشکل از سؤالات خرده مقیاس راهبردهای خودنظم بخش میلر و همکاران(1996) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس سنتی و هوشمند تفاوت معناداری وجود نداشت ولی میزان استفاده دانش‌آموزان مدارس هوشمند از راهبردهای خودنظم بخش بالاتر بود همچنین در مدارس هوشمند راهبردهای خود‌نظم بخش رابطه بیشتری با عملکرد تحصیلی در این دانش‌آموزان داشت.

کلیدواژه‌ها