مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دکترای تخصصی آموزش علوم و استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز از برنامه درسی علوم تلفیقی انجام یافته است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی می­باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش، تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز بودند که با رویکرد نمونه­گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع نظری داده­ها )16( نفر ادامه یافت. داده­ها از طریق مصاحبه­ی عمیق نیمه­سازمان­یافته گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش کدگذاری موضوعی و استفاده از روش اسمیت بود. روایی پژوهش از نوع روایی درونی بود که آنالیز داده­ها توسط دو نفر از نویسندگان مقاله به منظور بازسازی واقعیت انجام گردید. سپس داده­ها و تفسیر از آن­ها در اختیار معلمان قرار گرفت، تا صحت داده­ها و تفسیر از آن­ها را تأیید کنند. برای افزایش پایایی، مصاحبه­ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی انجام گرفت. از تحلیل داده­ها، 16 مضمون فرعی استخراج شد و این مضامین به ترتیب در 5 مضمون اصلی (مفهوم­شناسی تلفیق، اصول آموزشی تلفیق، اصول یادگیری تلفیق، آثار تلفیق در برنامه درسی، وضعیت تلفیق) طبقه بندی شدند. یافته­های تحقیق نشان داد برنامه درسی علوم تلفیقی از دیدگاه معلمان دارای مفهوم، اصول، آثار و وضعیت مختلفی است که نشانگر برداشت­های آنان از مقوله­ی برنامه درسی تلفیقی در عمل و کیفیت اجرای آن در نظام آموزشی است.

کلیدواژه‌ها