تأثیر الگوی طراحی آموزشی دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و تأثیر الگوی طراحی آموزشی دیک و کاری در حوزه­ی فعالیت­های آموزشی انجام یافته و هدف آن بررسی تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی پایه­ی نهم است. نوع پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش، تمام دانش­آموزان دختر پایه­ی سوم راهنمایی شهر اهر در سال تحصیلی 93-1392 بوده و از این جامعه به­طور تصادفی خوشه­ای دو کلاس 25 نفره به­عنوان نمونه انتخاب گردید. به­منظور سنجش آزمودنی­ها، آزمون یادگیری و یادداری و پرسش­نامه­ی انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM)*** به­کار گرفته شد. برای روایی آن‌ها از نظرات استادان طراحی آموزشی، کارشناسان ذیربط و تعدادی از یادگیرندگان استفاده شد و ضریب پایایی آزمون یادگیری 83/0 و پرسش­نامه­ی انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) 81/0 به­دست آمد. در تجزیه­وتحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و با استفاده از نرم­افزار SPSS24 مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد به­کارگیری الگوی طراحی دیک و کاری در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقایسه با شیوه­ی سنتی باعث افزایش یادگیری و یادداری می­شود اما از نظر انگیزش پیشرفت بین گروه­ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها