تحلیل و بازنمایی ادراک و تجربۀ دانشجومعلمان از الگوی برنامۀدرسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر این بود که در دانشگاه فرهنگیان به طراحی و اجرای یک دورۀ برنامۀدرسی کارورزی بر اساس الگوی خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی بپردازد و ادراک و تجربۀ دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار دهد. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از نظر نوع پژوهش کیفی و در طیف روش‌های کیفی بر کُنش‌پژوهی رهایی‌بخش مبتنی است. در این پژوهش به تناسب از روش‌های تحلیل اسناد، مصاحبۀ غیرساختارمند و پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شده است و داده‌ها در دو سطح کیفی و کمی به روش تحلیل مضمون و تی تک‌نمونه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعۀ پژوهش دانشجومعلمان پردیس شهید باهنر اصفهان را دربرمی‌گیرد و نمونۀ پژوهش یک کلاس متشکل از هجده دانشجوی پسر ورودی سال 92-1391 بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1394 در ترم هشت رشتۀ دبیری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل بودند. این مشارکت‌کننده‌ها به شیوۀ نمونه‌‌گیری ملاک‌محور انتخاب شدند و طی پانزده جلسه در امتداد یک ترم تحصیلی، کارورزی خویش را انجام دادند. یافته‌ها نشان داد تجارب و ادراک دانشجومعلمان از الگوی پیشنهادی در پنج محور مشتمل بر مهارت‌های گفت‌و‌گو، نظارت آموزشی همتا، دانش و تجربۀ روایی، توسعۀ حرفه‌ای و کُنش‌گری گروهی قابل بازنمایی است. همچنین طبق یافته‌ها اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و روش‌های ارزشیابی طراحی شده در الگوی پیشنهادی در سطح متوسط به تجربۀ دانشجومعلمان درآمده بود. بنابراین طبق این نتایج می‌توان اذعان داشت که خودشرح‌حال‌نویسی‌مشارکتی می‌تواند به مثابه یک الگو در برنامۀدرسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها