شناسایی مدلی برای فعالیت‌های خلاقانه دانشجویان ریاضی: یک تحقیق کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تجربة فعالیت­های­‌ خلاقانه دانشجویان کارشناسی ریاضی و شناسایی مدلی برای شناخت بهتر این فعالیت­ها است. داده­ها با استفاده از رویکرد کیفی به روش گراندد تئوری (نظریه ‌مبنایی یا نظریه ‌داده‌بنیاد) و ابزار مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختار یافته جمع­آوری شده­اند. جامعة آماری، دانشجویانی می‌باشند که مشغول تحصیل رشته ریاضی در دانشگاه‌های دولتی واقع در شهر تهران هستند. سیزده دانشجوی ریاضی با روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری به‌طور داوطلبانه دعوت به همکاری شدند. داده­ها از طریق فرآیند کدگذاری در دو مرحله آزاد و محوری تحلیل شد. برای کسب اطمینان از کیفیت پژوهش از معیارهای باورپذیری، اطمینان­پذیری، انتقال­پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. مدل مفهومی استخراج شده از دل داده‌ها در قالب الگوی پارادایمی نظام­مند روش گراندد تئوری شامل پدیده، شرایط‌ علّی، استراتژی­ها، عوامل مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، زمینه و پیامدها می‌باشد و مدل حاکی از آن است که عوامل متعددی بر پدیدة خلاقیت ‌ریاضی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها