سنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایة ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94- 93

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و پرورش

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 119 نفر آموزگاران پایه ششم بود که 90  نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه با استفاده از پرسش‌نامة محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت در پنج گزینه تهیه شده بود، اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 88./. به­دست آمد. برای تحلیل داده­ها از روش آماری (t تک ­­نمونه­ای) استفاده شد. نتایج به­دست آمده بیانگر آن است که اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه تحقق یافته است. بدین ­معنی که از دیدگاه آموزگاران توانایی استنباط، استدلال و نتیجه­گیری، کنجکاوی، کسب صفات و ویژگی­های منش تفکر، کسب نگرش­های درست نسبت به یافته­های علمی، توانایی قضاوت دربارة اعمال و رفتار خود و دیگران در دانش­آموزان از حد متوسط بالاتر است.   

کلیدواژه‌ها