نویسنده = سیده گل افروز رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس - رویکرد ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-150

عباس قلتاش؛ سیده گل افروز رمضانی؛ رحیم زارع