ویژگی های برنامۀ درسی صلح محور بر اساس آموزه های فلسفۀ میان فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه پتسدام

4 دانشگاه شیراز

چکیده

برای ایجاد و توسعۀ صلح، دو عامل نقش تعیین کننده دارد: «گفت و گوهای میان فرهنگی» و «آموزش صلح». پژوهش حاضر تلاشی است در جهت تدوین یک برنامۀ درسی صلح محور با استفاده از آموزه های فلسفه یا بینش میان فرهنگی. در این پژوهش که با روش تحلیلی-استنتاجی صورت گرفته است، ابتدا با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و یافته های پژوهش های پیشین، از ضرورت نگاه میان فرهنگی به صلح و آموزش صلح گفته ایم. سپس به بررسی مختصر و نقد طرح های صلح پیشین و همچنین مطالعات آموزش صلح پرداخته شده است. آنگاه با معرفی «فلسفۀ میان فرهنگی» و برشمردن برخی خصوصیات آن، دلالت ها و امتیازات این اندیشۀ فلسفی را که می تواند برای ساخت یک برنامۀ درسی صلح محور مورد استفاده قرار گیرد بیان نموده ایم. آموزه هایی مثل: حقیقت منتشر، توجه به «دیگری»، گفت و گو محوری و توجه به مسائل عینی جامعه و بررسی انضمامی آن ها. در پایان، ویژگی های یک برنامۀ درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی در چهار بخش: اهداف، محتوا، رویکردهای یاددهی-یادگیری و روش ها و رویکردهای ارزشیابی بیان شده است. ویژگی هایی که می تواند برای تدوین یک برنامۀ درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها