ارزیابی سواد زیست محیطی دانش آموزان و چالش های اجرایی آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

3 آموزش و پرورش

چکیده

با توجه به ضرورت و اهمیت خطیر مسایل مرتبط با محیط زیست، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سواد زیست محیطی دانش آموزان مقطع متوسطه و بررسی مشکلات اجرایی آموزش محیط زیست از دیدگاه دبیران بود. جامعه‌ آماری تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی و هنرستانی در منطقة لنجان استان اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 ) برابر با 8920 نفر و نیز دبیران مدارس متوسطه برابر615 نفر بود.. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. حجم نمونة آماری دانش‌آموزان 1067 و حجم نمونه دبیران برابر با 147 نفر محاسبه گردید. برای نمونه‌گیری نیز از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. جهت گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامة محقق ساخته ویژة دانش‌آموزان و نیز یک پرسشنامة محقق ساخته ویژة دبیران استفاده شد. نتایج و یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که دانش آموزان مقطع متوسطه اگرچه در بعد عاطفی سواد زیست محیطی دارای وضعیت مناسبی هستند ولی به لحاظ شناخت زیست محیطی و نیز مهارت ها و عملکردهای مربوط به آن از شرایط و شاخص های لازم برخوردار نیستند. به علاوه، این پژوهش نشان داد که مهم ترین مشکلات اجرایی مدارس متوسطه در حوزه آموزش محیط زیست فقدان محتوا و تجارب یادگیری لازم، کمبود زمان و عدم وجود ارتباط و تعامل مراکز آموزشی با نهادها و مراکز زیست محیطی جامعه می باشد.بدیهی است عملکرد کارآمد و اثربخش نظام آموزشی در زمینه آموزش محیط زیست مستلزم رفع خلاءهای یادگیری دانش آموزان و حل مشکلات و چالش های اجرایی این حوزه می باشد.

کلیدواژه‌ها