بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنمایی با کتاب عربی پایه‌ی هفتم از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

طی چند سال اخیر تغییراتی در نظام آموزش­­وپرورش و به‌تبع آن در تهیه­ی کتاب­ها و مواد آموزشی صورت گرفته است که این تغییرات در راستای مشارکت دانش­آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری بوده است. یکی از کتاب­هایی که از نظر محتوایی تغییر چشمگیری داشته است، کتاب­های درسی عربی می­باشد. پژوهش حاضر به هدف مقایسه میزان فعال بودن محتوای کتاب عربی پایه­ی اول راهنمایی، در نظام سابق، با کتاب عربی پایه­ی هفتم در نظام جدید، انجام‌ شده است. لذا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی، به تحلیل هر دو کتاب از منظر فعال و غیرفعال بودن پرداخته است. جامعه­ی آماری کتاب عربی پایه­ی اول راهنمایی در سال تحصیلی 91-90 و کتاب عربی پایه­ی هفتم در سال تحصیلی94-93 بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه­ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است. نتایج پژوهش بیانگر این است که محتوای کتاب عربی هفتم شامل متن، پرسش­ها و تصاویر، در مقایسه با محتوای کتاب عربی اول راهنمایی به شیوه­ی فعال­تری ارائه ‌شده است و تغییر در محتوای کتاب­های درسی عربی، کاملاً مثبت و مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها