تأثیر بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم اساسی ریاضی پایه‌ی اول دوره‌ی ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم اساسی ریاضی در دانش­آموزان پایه­ی اول ابتدایی بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس­آزمون با گروه مرجع) بود. جامعه­ی آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایه­ی اول ابتدایی شهر زرقان (استان فارس) در سال تحصیلی 96-95 بودند. برای گزینش نمونه­ی تحقیق، از طریق روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای مرحله­ای، ابتدا از بین مدارسی که سه کلاس و بالاتر در پایه­ی اول داشتند؛ یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد. در ادامه به کمک قرعه­کشی از بین کلاس­های موجود این دو مدرسه 4 کلاس (2 کلاس پسر و 2 کلاس دختر) انتخاب و به دو گروه مرجع و آزمایش پسران و دو گروه مرجع و آزمایش دختران تقسیم شدند. در ادامه­ آزمونی محقق ساخته تهیه و به دو نیمه تقسیم گردید. از تمامی 4 گروه پیش­آزمون (نیمه­ی نخست آزمون) گرفته شد و پس از آن گروه­های آزمایش دختران و پسران ده جلسه­ی مفید آموزشی به کمک بازی دارت آموزشی، آموزش دیدند؛ در صورتی که گروه­های مرجع دختران و پسران آموزش­های معمول را ادامه دادند. پس از پایان آموزش­ها، از تمامی گروه­ها پس­آزمون (نیمه­ی دوم آزمون) گرفته شد و اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ابتدا با شاخص‌های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، داده‌ها توصیف شدند و سپس از آزمون‌های آمار استنباطی مانند تی وابسته و تی مستقل برای تفسیر داده­ها استفاده شد. بررسی یافته­های پژوهش و مقایسه­ی عملکرد گرو­ه­های آزمایش و مرجع دختران و پسران در پیش و پس­آزمون نشان داد که استفاده از بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم مربوط به جمع و تفریق­های اساسی نوع اول تأثیر دارد. نتیجه این که بازی دارت آموزشی بر یادگیری و توسعه­ی مفاهیم اساسی مرحله­ی اول ریاضی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها