بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

    این پژوش با هدف بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی طراحی و تولید شدة مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای مایر و اصول زیبایی شناختی، بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی دبستان بشری تهران در سال تحصیلی  94-95 انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح  پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری متشکل از کلیة دانش‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی منطقة 2 شهر تهران است، و نمونه شامل 120 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه به دو گروه آزمایش، استفاده‌کننده از محتوای الکترونیکی طراحی شده همراه با روش سنتی (ترکیبی) و گروه گواه (روش متداول سنتی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از یک آزمون محقق ساخته انجام شد و با برگزاری پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمرات دانش‌آموزان مقایسه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل (برای مقایسة معدل نمرات دروس بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون)، تی زوجی (مقایسة معدل دروس در آزمون‌های پیش آزمون و پس‌آزمون در هر گروه) و آزمون کوواریانس استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس اصول طراحی چندرسانه‌ای مایرو اصول زیبایی شناختی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش در کلیة مفاهیم در درس علوم (ورزش و نیرو، انرژی، زمین پویا، سالم بمانیم و... .) و ریاضی (کسر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده کردن کسر مرکب، جمع و تفریق کسر، تقسیم اعشاری و...) نسبت به خودشان و همچنین در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها