ارزیابی فرایند اجرای طرح آزمایشی برنامه درسی جدید دوره‌ی مقدماتی نهضت سوادآموزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی مراکز تربیت معلم

3 دانشیار دانشگاه تبریز (مامور در دانشگاه تربیت مدرس)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرح آزمایشی برنامه درسی جدید دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بوده است. آزمودنی‌ها را 125 نفر از سوادآموزان شهرهای تبریز و اهر تشکیل می‌دادند. این آزمودنی‌ها در دو گروه آزمایشی (36 نفر از شهرستان تبریز و 27 نفر از شهرستان اهر) و گروه کنترل (35 نفر از تبریز و 27 نفر از اهر) قرار داشتند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل چک لیست مشاهده تدریس فلاندرز، چک لیست ارزشیابی توصیفی، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی معلم ساخته و آزمون محقق ساخته مهارت‌های زندگی بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t (مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS صورت گرفت. نتایج نشان دادند که پیشرفت تحصیلی سوادآموزان طرح آزمایشی در دروس خواندن (فارسی)، نوشتن (دیکته)، قرائت قرآن و نماز در مقایسه با سوادآموزان گروه کنترل (دوره مقدماتی جاری) بیشتر بوده است. در متغیر مهارت‌های زندگی نیز سوادآموزان طرح آزمایشی پیشرفت بیشتری در مقایسه با سوادآموزان دوره مقدماتی جاری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

اوجاقی، علی؛‌ هاشم‌نژاد، علیرضا. (1378). بررسی تأثیر آموزش‌های کاربردی در جلوگیری از افت تحصیلی سوادآموزان استان آذربایجان شرقی. دفتر برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی استان آذربایجان شرقی.

چوپان کشتایی، علی‌اصغر؛ بخشایشی، محمود. (1377). بررسی دیدگاه آموزشیاران در خصوص جذب سوادآموزان شهرستان مشهد مقدس منطقه 2. مشهد: نهضت سوادآموزی استان خراسان.

حافظی، علی. (1379). بررسی علل مردودی سوادآموزی دورة تکمیلی، و پایانی و پنجم ‌بزرگسالان در درس املاء ، سیرجان: نهضت سوادآموزی.

حقی، ناصر. (1370). علل مردودی سوادآموزان دوره مقدماتی سوادآموزی. تهران: سازمان نهضت سوادآموزی.

شاه علیلو، بهزاد؛ غنیمی، محمد. (1377). بررسی موانع جذب بی‌سوادان دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی آذربایجان غربی در سال 1376. ارومیه: نهضت سوادآموزی استان آذربایجان غربی.

عابدی دهقی، لطفعلی. (1370). بررسی راه‌های متناسب سازی برنامه‌ سوادآموزی با نیازها و شرایط سوادآموزان. اصفهان: دانشکده علوم تربیتی.

فتحی آذر، اسکندر. (1382). روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: دانشگاه تبریز.

غفاری، سعید. (1379). آموزش بزرگسالان و نوسوادان. تهران: چاپار.

کردزنگنه، شهناز. (1373). بررسی میزان تناسب اهداف رفتاری کتاب فارسی دوره مقدماتی با سطوح یادگیری. تهران: سازمان نهضت سوادآموزی.

لطفی، احمد. (1375). بررسی میزان تسلط سوادآموزان دوره مقدماتی بر مهارت‌های خواندن. تهران: نهضت سوادآموزی.

ملائی، بهزاد. (1378). بررسی عوامل مؤثر در عدم ادامه تحصیل خواهران بزرگسال نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران شهرستان سنندج. دفتر برنامه‌ریزی‌ و آموزش ‌نیروی انسانی ‌استان‌ کردستان.

مهنایی، سیدقاسم. (1378). بررسی علل ترک تحصیل سوادآموزان پنجم بزرگسال نهضت سوادآموزی استان کهکیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 78-1377. دفتر برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی استان کهکیلویه و بویراحمد.

هوشنگی و همکاران. (1369). بررسی ‌علل افت تحصیلی‌سوادآموزان. تهران: سازمان ‌نهضت‌ سوادآموزی.

ب. انگلیسی

Barttlett, L. (2008). Literacy verb: Exploring what literacy is and what literacy does. International Journal of Educational Development. 28: 737-753.

Durgunoglu, A., Oney, B. & Kuscul, H. (2003). Development & evaluation of an adult literacy program in Turkey. International Journal of Educational Development, 23:
17-36.

Kim, P., Miranda, T. & Olaciregui, C. (2008). Pocket School: Exploring mobile technology as a sustainable literacy education option for underserved indigenous children in Latin America. International Journal of Educational Development, 28: 435–445.

Maruatona, T. (2004). State hegemony and planning and implementation Journal of literacy education in Botswana. International of Educational Development, 24: 53-65.

Puchner, L. (2003). Women and literacy in rural Mali. International Journal of Educational Development, 23:
439-458.

Shi, Yan & Tsang, M. (2008). Evaluation of adult literacy education in the United States: A review of methodological issues. Educational Research Review, 3: 187–217.

Snow, C. E., Barnes, W., Chandlar, J., Goodman, I. & Hemphill, L. (1991). Unfulfilled Expectations. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Street, B. (Ed.), (1993). Cross-cultural approaches to literacy. Cambridge: Cambridge Studies. In: Oral and Literate Culture. Cambridge University Press.

Street, B. V. (2005). Recent applications of New Literacy Studies in educational contexts. Research in the Teaching of English, 39 (4): 417-423.

UNESCO. (1997). Final report: The fifth international conference on adult education. UNESCO, Humburg.