نویسنده = فرحناز کیانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم فیزیک دورة متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-97

محمد حسن کریمی؛ فرحناز کیانی؛ بابک شمشیری