نویسنده = فاطمه زینعلی
تعداد مقالات: 2
2. رابطه‌ی نوع ساختار و مطلوبیت جوّ کلاسی در دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-114

جعفر ترک زاده؛ فاطمه زینعلی