نویسنده = سهرابی شگفتی، نادره
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل علّی عوامل مدرسه‌ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه‌گری عوامل فردی (خودکارآمدی و خودتنظیمی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 314-338

10.22099/jcr.2020.5537

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ امیر هوشنگ مهریار