نویسنده = تجلی اردکانی، حسین علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

10.22099/jcr.2019.5230

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی