نویسنده = شیخی فینی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-171

10.22099/jcr.2019.5122

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره