نویسنده = نعیمی حسینی، فخرالزمان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یادگیری موقعیتی تلفیقی بر انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-200

10.22099/jcr.2012.254

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمد حسین کاوه