نویسنده = کشاورز، فهیمه
تعداد مقالات: 3
2. الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 70-96

10.22099/jcr.2017.4203

راضیه شیخ الاسلامی؛ فهیمه کشاورزی؛ سیروس منصوری


3. تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-64

10.22099/jcr.2017.3963

جعفر ترک زاده؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ فهیمه کشاورزی