نویسنده = هاشمی، فروزان سادات
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت بر اساس اصول آندراگوژی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 282-299

10.22099/jcr.2020.5829

مرتضی کرمی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ مهدی پوریزدیان محمدآباد