نویسنده = شفیعی، مریم
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار در دانش‌آموزان دوره ابتدایی-رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-33

10.22099/jcr.2021.6044

مریم شفیعی؛ سمیرا نکومند؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده


3. آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

10.22099/jcr.2018.4947

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مجید شعبانی فرد