نویسنده = ستوده فر، سلیمه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در آموزش عالی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-116

10.22099/jcr.2015.3088

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ سلیمه ستوده فر