نویسنده = علی آبادی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

10.22099/jcr.2015.3208

سمانه عبدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهسا مرادی؛ محبوبه مهرورز