نویسنده = قادری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی ارزشیابی نظام برنامۀ درسی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 232-254

10.22099/jcr.2020.5824

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری