نویسنده = محمد جعفری، خاطره
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی- رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 154-178

10.22099/jcr.2021.6052

رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ سیده وحیده علوی؛ فاطمه میرغفاری