نویسنده = موسی پور، نعمت الله
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربه زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 201-221

10.22099/jcr.2021.6054

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی