نویسنده = صادقی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-254

10.22099/jcr.2020.5534

زینب ابراهیمی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادقی؛ امید نوروزی